CBSE Affiliation/ के. मा. शि. बो. पंजी. सं.

 

 

CBSE Affiliation No./ सी.बी. एस. इ. पंजीकरण सं.: 200018

 

CBSE Regional Office/ सी.बी.एस.इ. क्षेत्रीय कार्यालय: CBSE (RO) , Guwahati

 

School No./ विद्यालय संख्या: 05004